CONTACT

De Vereniging Drents Schildersgenootschap (ook wel aangeduid als het DSG) is op 1 oktober 1954 te Assen opgericht en telt op dit moment 32 leden.

De vereniging heeft ten doel:
•   Het bevorderen van de samenwerking en de vriendschappelijke geest onder de kunstenaars in het algemeen.
•   Het bevorderen van de belangstelling van het publiek, speciaal bij het Drentse publiek, voor uitingen van beeldende kunst en voorts al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door het houden van tentoonstellingen, bijeenkomsten en lezingen. Sinds 2016 beschikt het DSG over een grote galerie in Warenhuis Vanderveen, midden in het centrum van Assen.
De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Het Drents Schildersgenootschap is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel:
   KvK nummer     40045926
   RSIN nummer   816391488
   Nobellaan 223
   9406 AG Assen

   e-mail: info@drentsschildersgenootschap.nl
   website: www.drentsschildersgenootschap.nl

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf leden:
    Voorzitter            Mark Lisser
    Vice-voorzitter     Jan Jaap Heij
    Secretaris            Alfred Krans
    Penningmeester   Tom van Dijk
    Lid                      Fokko Rijkens

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Bij ontbinding van de vereniging zal het liquidatiesaldo, zoals vastgesteld door de algemene vergadering, uitsluitend kunnen worden uitgekeerd aan een ANBI instelling met een soortgelijke doelstelling.

Het jaarverslag 2018 kan hier worden ingezien.
Het financieel verslag 2018 kan hier worden ingezien.
Het beleidsplan 2019 kan hier hier worden ingezien.