WIE ZIJN WIJ

De Vereniging Drents Schildersgenootschap (ook wel aangeduid als het DSG) is op 1 oktober 1954 te Assen opgericht en telt op dit moment 32 leden.

De vereniging heeft ten doel:
•   Het bevorderen van de samenwerking en de vriendschappelijke geest onder de kunstenaars in het algemeen.
•   Het bevorderen van de belangstelling van het publiek, speciaal bij het Drentse publiek, voor uitingen van beeldende kunst en voorts al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door het houden van tentoonstellingen, bijeenkomsten en lezingen. Sinds 2016 beschikt het DSG over een grote galerie in Warenhuis Vanderveen, midden in het centrum van Assen.
De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Het Drents Schildersgenootschap is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel:
   KvK nummer     40045926
   RSIN nummer   816391488
   Nobellaan 223
   9406 AG Assen

   e-mail: info@drentsschildersgenootschap.nl
   website: www.drentsschildersgenootschap.nl

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf leden:
    Voorzitter            Mark Lisser
    Vice-voorzitter     Jan Jaap Heij
    Secretaris            Alfred Krans
    Penningmeester   Tom van Dijk
    Lid                      Fokko Rijkens

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Bij ontbinding van de vereniging zal het liquidatiesaldo, zoals vastgesteld door de algemene vergadering, uitsluitend kunnen worden uitgekeerd aan een ANBI instelling met een soortgelijke doelstelling.

Het jaarverslag 2018 kan hier worden ingezien.
Het financieel verslag 2018 kan hier worden ingezien.
Het beleidsplan 2019 kan hier hier worden ingezien.

ANBI

Sinds 1 november 2019 is het Drentsch Schildersgenootschap een erkende Culturele ANBI instelling. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

      Giften aan Culturele Instellingen en de Belastingdienst

Een gift aan een culturele ANBI instelling levert een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Het resultaat is dat iedereen die € 100 geeft aan een culturele instelling, € 125 euro in aftrek kan brengen. Er gelden echter wel drempelwaardes voor de aftrek van deze giften. Het minimum jaarbedrag bedraagt € 60 of 1% van het inkomen en het maximum jaarbedrag is € 5.000.

      Een Voorbeeld

Bij een inkomen van € 32.500 is de drempelwaarde voor aftrek € 325 (1%). Als u een culturele ANBI instelling steunt met een gift van € 400 en u maakt nog € 125 over naar een ander goed doel, dan mag u de culturele gift op grond van deze regeling meetellen als een gift van (1,25 * 400) € 500. Totaal geeft u dus (€ 500 + € 125) € 625 op als gift. Van deze gift gaat de drempelwaarde € 325 af. Uiteindelijk heeft u dus een aftrekpost van € 300. Laat u alles vastleggen via een schriftelijke overeenkomst tussen u en de culturele ANBI instelling, dan vervalt de minimum drempelwaarde en heeft u een aftrekpost van € 625.

Een gift bestaat meestal uit een geldbedrag maar kan ook een gift in natura zijn (kunstwerk, meubelstuk, boeken, etc).

De Vriendenbijdrage van € 25 per jaar komt niet in aanmerking voor deze regeling omdat hier door het DSG een tegenprestatie wordt geleverd, zoals uitnodigingen voor openingen, 10% korting op aankopen etc.
Maar als u het DSG met een hoger bedrag steunt dan komt deze extra ondersteuning wel weer in aanmerking.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst.
   website: www.belastingdienst.nl

Als u gebruik wilt maken van deze regeling kunt u contact met ons opnemen via:
   e-mail: info@drentsschildersgenootschap.nl